Centrum Edukacji i Rehabilitacji

Wczesna interwencja medyczna

wczesna-interwencjaWczesna interwencja medyczna przeznaczona jest dla dzieci od 0-3 lat, które wymagają stymulacji rozwoju bądź zagrożone są niepełnosprawnością.

Każde dziecko badane jest przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, który kieruje dziecko na konkretną terapię, potrzebną do jego pełnego rozwoju.

Jeśli u dziecka występują niewielkie trudności rozwojowe, wówczas rodzicom udzielany jest instruktaż przez rehabilitanta bądź logopedę. Instruktaż może obejmować takie aspekty jak: pielęgnacja małego dziecka, prawidłowe podnoszenie, noszenie oraz układania noworodka, odpowiednie formy karmienia i stymulacji rozwoju. Działania te mają charakter postępowania profilaktycznego lub przygotowawczego. Zapobiegają lub ograniczają pojawienie się ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych oraz stwarzają optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci.

Jeśli u dziecka występują poważniejsze trudności rozwojowe, wówczas dziecko kierowane jest na systematyczną i specjalistyczną terapię w naszym Centrum (fizjoterapię, terapię logopedyczną, wzroku, pedagogiczną itp.).

Podstawą przyjęcia dziecka jest skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci.

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 32/271-43-52.

Żłobek Integracyjny

Żłobek

Żłobek Integracyjny przeznaczony jest dla dzieci zdrowych i dzieci z niepełnosprawnościami od 1. do 3. roku życia. Żłobek posiada wieloletnią tradycję, a od 1993 roku jest żłobkiem integracyjnym.

Żłobek czynny jest od godziny 600 do 1600 pięć dni w tygodniu.

W żłobku dzieci uczą się samodzielnego jedzenia, korzystania z toalety, ubierania. Biorą udział w zajęciach muzyczno – ruchowych, plastycznych i dydaktycznych. Korzystają z posiłków. Bawią się. W pogodne dni dzieci wraz z opiekunami korzystają z ogrodu. Korzystają z dużej sali gimnastycznej, w której znajduje się między innymi basen z kolorowymi piłkami. Uczestniczą także w uroczystościach, konkursach, które odbywają się w Centrum. Biorą udział wraz z rodzinami w festynie z okazji Dnia Dziecka.

Dzieciom wymagającym wsparcia w prawidłowym rozwoju zapewniamy zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, psychologiczne itp. Dla każdego dziecka z niepełnosprawnościami specjaliści wraz z rodzicami opracowują Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który realizowany jest w czasie pobytu dziecka w żłobku. Dla dzieci niepełnosprawnych mamy do dyspozycji busy, które przywożą i odwożą dzieci do domu.

Rekrutacja:

Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe zamieszkałe w Zabrzu, które ukończyły 1. rok życia. Rekrutacja do żłobka odbywa się w kwietniu na podstawie wniosku rodziców. Wnioski można składać u kierownika Żłobka do 16 do 30 kwietnia.

Wniosek o przyjęcie do żłobka integracyjnego

Dzieci z niepełnosprawnościami przyjmowane są przez cały rok na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w MOPR.

Przedszkole Nasz Dom

przedszkole

W Centrum Edukacji i Rehabilitacji działa Przedszkole Nasz Dom. Przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dla dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 6 lat.

Dzieci objęte są wychowaniem przedszkolnym i realizują treści zawarte w podstawie programowej. Każde dziecko objęte jest specjalistyczną terapią, odpowiednią dla jego potrzeb rozwojowych. Przedszkole działa przez cały rok. Zapewniamy także posiłki (śniadania, obiady) oraz organizujemy przewóz zabrzańskich dzieci do i z przedszkola.

Dzieci przy stole w przedszkolu

Naszym przedszkolakom zapewniamy: bezpieczeństwo, fachową opiekę oraz optymalne warunki do prawidłowego rozwoju, wykorzystując predyspozycje i możliwości rozwojowe dzieci. Uczymy samodzielności, wyrażania swoich potrzeb, kształtujemy i rozwijamy aktywności naszych podopiecznych wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata. Zachęcamy rodziców do współpracy oraz do współuczestnictwa w tworzeniu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (w skrócie IPET) dla każdego dziecka.

IPET na dany rok szkolny opracowuje zespół specjalistów, pracujących na co dzień z dzieckiem, w skład którego wchodzą: wychowawca-oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka oraz inny specjalista wg potrzeb. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zawiera także sugestie rodziców oraz zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dwa razy w roku rodzice otrzymują ocenę opisową postępów dziecka w formie listu.

W pracy z dziećmi stawiamy na realizację następujących celów:

 • kształtowanie umiejętności z zakresu samoobsługi: jedzenie, trening higieniczny, rozbieranie i ubieranie się,
 • wdrażanie do podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się i przestrzegania ustalonych reguł,
 • kształtowanie umiejętności współżycia i pracy w grupie rówieśniczej,
 • dostarczanie wrażeń wielozmysłowych z wykorzystaniem różnych form i metod aktywizujących,
 • poznawanie przez dziecko siebie samego i najbliższego środowiska społecznoprzyrodniczego,
 • rozwijanie umiejętności: słuchania, rozumienia, mówienia w tym: wprowadzanie wybranych form alternatywnego porozumiewania się wg potrzeb),
 • pobudzanie rozwoju motoryki i poszerzanie zakresu możliwości manipulacyjnych;
 • wspomaganie rozwoju poznawczego.

Rekrutacja odbywa się przez cały rok na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor Centrum.

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Nasz Dom

Rehabilitacja dziecka światłem

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy umożliwia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieciom z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Wychowankowie w wieku od 3 do 25 lat korzystają odpowiednio z zajęć organizowanych w grupach przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych lub rewalidacyjno-wychowawczych. Zespoły liczą od 4 do 8 wychowanków w zależności od wieku, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Ośrodek zapewnia dzieciom i młodzieży udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, terapeutycznych, usprawniających ruchowo, a także rekreacyjnych. Wychowankowie otrzymują pełną pomoc psychologiczno – pedagogiczną  oraz prozdrowotną, dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Na co dzień pracują z nimi następujący specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagog,  tyflopedagog, psycholodzy, neurologopedzi, rehabilitanci ruchowi i fizjoterapeuci, terapeuci NDT – Bobath, metody Vojty oraz Integracji Sensorycznej, masażyści, muzykoterapeuci, hipoterapeuta, dogoterapeuta, lekarze, pielęgniarki.

Procesem edukacyjnym kieruje wychowawca grupy – oligofrenopedagog, którego wspiera pomoc wychowawcy. Nauczyciel grupy wspólnie z zespołem specjalistów opracowuje roczny Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla każdego wychowanka. Program uwzględnia  indywidualne możliwości i potrzeby uczniów oraz daje im szansę wszechstronnej stymulacji rozwoju w różnych zakresach. Program uwzględnia  indywidualne możliwości, potrzeby i zainteresowania dziecka, oczekiwania i sugestie rodziców, a także zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja i rzetelna ocena realizacji celów zawartych w programie daje możliwość optymalnej stymulacji rozwoju dziecka w poszczególnych obszarach. Dwa razy w roku rodzice otrzymują ocenę opisową, w której zawarte są aktualne informacje o postępach i zachowaniu dziecka.

W Centrum staramy się, aby każde dziecko zdobyło jak najwięcej umiejętności, które pozwolą mu na możliwie samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społecznym. Chcemy, aby nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji:

 • byli samodzielni w zakresie czynności samoobsługowych, takich jak: jedzenie, ubieranie, korzystanie z toalety,
 • potrafili zadbać o swoje zdrowie i higienę,
 • porozumiewali się z otoczeniem w najpełniejszy sposób,
 • posiadali elementarną wiedzę na temat swojego środowiska społeczno-przyrodniczego,
 • byli zaradni w życiu codziennym (potrafili przygotować dla siebie posiłek, wykonywali łatwe prace porządkowe w domu),
 • uczestniczyli w różnych formach życia społecznego (zakupy, korzystanie z pomocy),
 • znali reguły życia społecznego i postępowali zgodnie z nimi,
 • potrafili aktywnie i samodzielnie spędzać czas wolny.

Dbamy o to, by nasi  podopieczni mieli stały kontakt z rówieśnikami uczącymi się w innych placówkach. Zapraszamy do nas uczniów z zaprzyjaźnionych szkół na wspólne uroczystości okolicznościowe takie jak: Mikołajki, Jasełka, Dzień Dziecka, Andrzejki, Ostatki. Wychowankowie wyjeżdżają też na liczne wycieczki oraz biorą udział w różnych konkursach. Wychowankowie grup gimnazjalnych biorą czynny udział w rozgrywkach piłkarskich drużyn Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Śląska. Nasi wychowankowie realizują się artystycznie, rozwijając swoje zdolności plastyczne i aktorskie. Niektórzy są aktorami teatru integracyjnego, inni regularnie uczestniczą w terapii zajęciowej, tworząc samodzielnie witraże, biżuterię z filcu  oraz rękodzieła z gliny. W naszej placówce prężnie działa zespół taneczny, dzięki któremu wielu z naszych wychowanków ma możliwość występowania na deskach prawdziwego teatru. Staramy się, by nasi wychowankowie nie tylko uczyli się, ale także aby spędzali w szkole radosne i piękne chwile.

Mając na uwadze  dobro i przyszłość naszych wychowanków po ukończeniu edukacji w naszej placówce, pomagamy w wyborze dalszego kierunku kształcenia. W tym celu organizujemy dla rodziców i przyszłych absolwentów spotkania informacyjne na terenie naszego ośrodka, a także wyjazdy do Szkół Przysposabiających do Pracy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Na terenie Ośrodka oddane są do dyspozycji podopiecznych: Sala Integracji Sensomotorycznej, gabinet do terapii wzroku, Sala Doświadczania Świata, kuchnia przeznaczona do zajęć gospodarstwa domowego, pracownia ceramiczna, biblioteka, pracownia komputerowa, gabinety specjalistyczne. Wokół budynku rozciąga się ogród z placem zabaw, kącikiem ogrodnika, ścieżką sensoryczną, ruchomym boiskiem. Natomiast na  pobliskim basenie odbywają się ćwiczenia w wodzie metodą Halliwick. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb edukacyjnych  wychowanków.

Nad podopiecznymi Ośrodka stale czuwa też personel medyczny, bowiem każdy ma zapewnioną codzienną opiekę pielęgniarską  oraz okresowe badania prowadzone przez lekarzy: pediatrę, neurologa dziecięcego, neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej.

Ośrodek oferuje  3 posiłki dziennie. Jadłospis ustalany jest przez dietetyka, który czuwa również nad realizacją indywidualnych wskazań dietetycznych wybranych wychowanków. Dzieci oraz uczniowie są przywożeni do Ośrodka i odwożeni do domów przewozami, pod opieką wykwalifikowanych opiekunów. Placówka zapewnia opiekę przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Rekrutacja do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego odbywa się przez cały rok na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor Centrum.

Świetlica Terapeutyczna

Dzieci w świetlicy terapeutycznej

Świetlica Terapeutyczna Nasz Dom rozpoczęła swoją działalność 01.07.2005r.. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu –  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Do świetlicy uczęszczają wychowankowie Centrum, którzy ukończyli gimnazjum i nie są już objęci obowiązkiem szkolnym.

Głównym celem świetlicy terapeutycznej jest podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych, a także poziomu usamodzielnienia w zakresie realizacji czynności wynikających z potrzeb życia codziennego.

W ramach Terapii Zajęciowej, którą prowadzimy w Świetlicy, aby osiągnąć główny cel, realizujemy zajęcia z:

 • Arteterapii – muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, techniki plastyczne,
 • Ergoterapii – zajęcia techniczne, rekreacyjne,
 • Terapii funkcjonalnej – trening kulinarny, samoobsługi, komunikacji,

W trakcie tych zajęć staramy się rozwijać umiejętności prawidłowego komunikowania się ze środowiskiem zewnętrznym, podnosić  kompetencje społeczne poprzez rozwijanie umiejętności zachowania się w różnorodnych sytuacjach społecznych; rozwijać umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych, podnosić poziom kultury osobistej, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym, uczęszczać do miejsc użyteczności publicznej, kształtować  nawyk aktywnego wypoczynku, wykształcać umiejętności prawidłowego działania w sytuacjach alarmowych, utrwalać umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w życiu codziennym oraz  rozwijać umiejętności wyrażania siebie poprzez różne dziedziny sztuki.

Każdego z uczestników obejmuje Indywidualny Plan Działań, na podstawie którego terapeuta realizuje terapię.

Gabinet lekarski

Lekarz w gabinecie

Gabinet lekarski Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski działa w dwóch obszarach.

Pierwszy obszar to wczesna interwencja medyczna, przeznaczona dla dzieci od 0-3 lat. W ramach tej działalności lekarz rehabilitacji medycznej przeprowadza badania dzieci, których rozwój w jakiejkolwiek sferze odbiega od normy. W zależności od stopnia nieprawidłowości lekarz kieruje dziecko na instruktaż bądź systematyczną terapię.

Drugi obszar to funkcja wspomagająca wobec Centrum Edukacji i Rehabilitacji i otaczanie wszystkich wychowanków Centrum opieką pediatryczną, neurologiczną, opieką lekarza rehabilitacji ruchowej. Lekarze pracujący w gabinecie przeprowadzają okresowe badania wychowanków, badają dzieci i młodzież w trakcie choroby, wypisują recepty na lekarstwa stale przyjmowane przez dzieci, wystawiają wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz środki pomocnicze, zaświadczenia o niepełnosprawności ruchowej, zaświadczenia o stanie zdrowia, konsultują pojawiające się trudności zdrowotne ze specjalistami oraz rodzicami dziecka.

Kadra

W Centrum Edukacji i Rehabilitacji pracują następujący specjaliści:

 1. Oligofrenopedagodzy
 2. Tyflopedagog
 3. Surdopedagog
 4. Neurologopedzi
 5. Psychologowie
 6. Fizjoterapeuci
 7. Terapeuci metody Vojty
 8. Terapeuci metody NDT Bobath
 9. Terapeuci metody Integracji Sensorycznej
 10. Muzykoterapeuci
 11. Terapeuci zajęciowi
 12. Lekarz rehabilitacji medycznej
 13. Neurolog dziecięcy
 14. Neurolog
 15. Pediatra
 16. Masażyści
 17. Hipoterapeuta

Wszyscy specjaliści doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w studiach podyplomowych, kursach, warsztatach zewnętrznych oraz wewnętrznych. O metodach wykorzystywanych przez specjalistów mogą Państwo przeczytać w dziale Metody Pracy.

Nasze plany

Każdego roku w Centrum Edukacji i Rehabilitacji opracowujemy Roczny Plan Rozwoju. W tym miejscu będziemy Państwa informować o naszych najważniejszych planach. W bibliotece znajdą Państwo szczegółowy dokument.

Nasze osiągnięcia

Wychowankowie Centrum posiadają wiele talentów, a udział w międzyszkolnych, miejskich, regionalnych, czy wojewódzkich konkursach, olimpiadach, zawodach mobilizuje i motywuje ich do dalszego działania. Wpływa na ich rozwój, odkrywa nowe możliwości, rozwija kreatywność, poszerza zainteresowania.

Podopieczni chętnie m.in. malują, wycinają, kleją, tworząc ciekawe dzieła plastyczne, które nie tylko zdobią klasowe, czy szkolne ściany i korytarze, ale wysyłane są na wiele konkursów na różnych szczeblach.

Wiele radości, satysfakcji oraz możliwości do rywalizacji z rówieśnikami z innych placówek dają udziały w zawodach i spartakiadach sportowych. Udziały w tych zawodach pozwala osiągać sukcesy, pokonywać własne słabości, a przede wszystkim wyzwala aktywność ruchową.

W Centrum dajemy szansę w sprawdzenia swoich umiejętności kulinarnych, poprzez udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach.

Cyklicznie podopieczni Centrum biorą udział w przeglądach jasełkowych, wokalnych, czy tanecznych, na których zdobywają wysokie miejsca na wszystkich szczeblach. Bycie na scenie, występy przed publicznością to szansa i sposób na zapomnienie o swoich ograniczeniach, pokonywanie słabości i barier.

Udział w konkursach, przeglądach i zawodach daje poczucie akceptacji, radości z odnoszonych sukcesów. Dowartościowuje osoby niepełnosprawne oraz wszechstronnie je rozwija.