Dla rodziców

Gdzie szukać pomocy

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 16
41-806 Zabrze
tel.: 32 277 78 00
www.mopr.zabrze.pl
 • Pomoc społeczną:
 • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, 500 plus dla niepełnosprawnych całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • świadczenia niepieniężne: praca socjalna, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
 • Obsługę środków PFRON:
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • środki ortopedyczne,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
  i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 • Realizację zadań wynikających z Ustawy „Za Życiem”.
 • Wsparcie asystenta rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji w jakiej znalazła się rodzina – „Zespół Asysty Rodzinnej”.

Biuro asystentów: Zabrze, ul. Dworcowej 8a / 11, nr kontaktowy: 32 777-30-09

 • Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 potrwa do czerwca 2018 r. i realizowana będzie przez 2 organizacje na terenie Gminy Zabrze:

– Obywatelski Ruch Bezrobotnych z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 276 III piętro,
– Chrześcijańską Służbę Charytatywną z siedzibą w Zabrzu, ul. Wawrzyńskiej 6c.

W Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych

ul. 3 Maja 16
41-800 Zabrze
tel. 32 370 68 01, 02
 • Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
 • Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.
 • Świadczenia rodzicielskie: zapomoga wypłacana przez gminy (jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia wypłacane przez gminy tzw. dodatkowe „becikowe” gminne).
 • Świadczenia wychowawcze – (500+).
 • Świadczenia z Ustawy „Za życiem”.
 • Fundusz alimentacyjny.
 • Zasiłki dla opiekunów.
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

W Punkcie Obsługi Klienta Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych

ul. Wyzwolenia 9

41-800 Zabrze

tel. 32 370 68 01, 02

www.zcsr.zabrze.pl

 • Świadczenia wychowawcze – (500+).
 • „Dobry Start”.
 • Świadczenia rodzinne.
 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W Centrum Wsparcia Środowiskowego

ul. Bytomska 24

41-800 Zabrze

tel. 571 349 767

www.facebook.com/CWSZabrze

 • Bezpłatne porady: pedagoga specjalnego, prawnika, doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego, innych specjalistów.
 • Kwalifikacja do bezpłatnych form wsparcia: usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, wsparcie wytchnieniowe, usługi rehabilitacyjne, trening mieszkaniowy w domu rodzinnym, mieszkanie treningowe, mieszkanie wspomagane,zatrudnienie wspomagane, wsparcie interwencyjne.

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. 3 Maja 16
41-806 Zabrze
tel. 32 277 78 45, 52
 • Orzecznictwo do celów pozarentowych: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

ul. 3 Maja 93 A
41-806 Zabrze
tel.32 370 22 40 sekretariat/fax
tel. 32 271 19 51 rejestracja
 • Diagnozę rozwoju dzieci i młodzieży:
 • orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 • Bezpośrednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.

W Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zabrzu
ul. Ślęczka 20
tel. 32 735 16 00
 • Obsługę wniosków na zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 18
tel. 32 277 86 66
 • Renty: socjalne, z tytułu niezdolności do pracy,
 • Dodatki do świadczeń rentowych,
 • Zasiłki.

W Sądzie Rejonowym

ul. 3-go Maja 21
41-800 Zabrze
tel. 32 373 58 31
 • Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością.
 •  Kuratora, pełnomocnika, opiekuna prawnego osoby z niepełnosprawnością (gdy niepełnosprawność utrudnia bądź wręcz uniemożliwia jej załatwienie spraw urzędowych).

W Forum „Razem”

Forum Organizacji Pozarządowych działających
na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin
pod nazwą „Razem”
ul. Brodzińskiego 4
41- 800 Zabrze
tel. 32 271 02 15
 • Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością.
 • Uzyskanie kwalifikacji Asystenta.

– Kontakt osobisty: ul. Wolności 350 A(dawny Dom Harcerza), tel. 667 417 939

"Z Inkluzją na Ty"

www.dreamsart.pl

Urząd Miejski w Zabrzu wraz z Zabrzańskim Towarzystwem Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, w terminie od 1.10.2016 do 31.01.2017, będzie realizował projekt
„Z Inkluzją na Ty” – środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Zabrza i ich opiekunów. W ramach projektu powstanie model wsparcia udzielanego zarówno osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich opiekunom.

Model wsparcia obejmował będzie następujące obszary:

 1. Wsparcie samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Usługi ułatwiające życie
 5. Zabezpieczenie bytu prawnego i materialnego po śmierci opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Koordynacja udzielanego wsparcia na terenie gminy Zabrze

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie potrzeb w wymienionych wyżej obszarach wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz ich opiekunów. Przeprowadzona zostanie także analiza możliwości szerszego wykorzystania wsparcia, które już jest udzielane na terenie Zabrza, analiza funkcjonującego w Polsce prawa.

Do współpracy w ramach projektu zostaną zaproszone: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele wszystkich instytucji (przedstawiciele jednostek Miasta Zabrze, organizacje pozarządowe) z terenu Zabrza, które udzielają różnorodnego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, przedstawiciele edukacji,
a także przedstawiciele firm, które mogłyby takiego wsparcia udzielić.

Model kompleksowego wsparcia powstanie w oparciu o następujące założenia:

 1. Podstawą modelu jest założenie, że aby model był skuteczny i efektywny musi powstać w wyniku analizy potrzeb i możliwości dorosłych ONI w gminie Zabrze.
 2. Celem projektowanego wsparcia muszą być takie działania, które pozwolą ONI żyć i funkcjonować w swoim środowisku lokalnym, wśród osób im bliskich, w warunkach zbliżonych do domowych, jak najbardziej samodzielnie.
 3. Samodzielne funkcjonowanie ONI jest kluczowym elementem, który musi zostać wykorzystany przy tworzeniu systemu wsparcia środowiskowego.
 4. Konieczne jest objęcie wsparciem nie tylko ONI, ale także opiekunów prawnych, którzy są w stanie sprawować opiekę nad ONI w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych, dlatego należy przeanalizować potrzeby opiekunów prawnych i stworzyć system usług wytchnieniowych.
 5. Ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ONI oraz ich opiekunom prawnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowego wsparcia ONI po śmierci opiekunów prawnych.
 6. Konieczna jest wspólny język komunikacji i współpraca wszystkich podmiotów, które zajmują się bądź działają na rzecz ONI.
 7. Konieczne jest płynne stosowanie różnych form wsparcia, ponieważ należy bazować na założeniu, że rodzaj stosowanego wsparcia może się zmieniać w zależności od wieku ONI, ich kondycji zdrowotnej i psychofizycznej, kondycji opiekunów i wielu innych czynników wpływających na sposób funkcjonowania każdego z nas w danym momencie.
 8. Należy podjąć starania, by powstały w trakcie projektu model stał się kompletny i funkcjonował w Zabrzu w określonym okresie czasu.

Materialną postacią modelu będzie Księga Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu zawierająca wyniki pogłębionych badań potrzeb ONI i ich opiekunów, opis funkcjonujących form wsparcia, standardy dla każdej formy wsparcia, zasady kierowania wsparcia do ONI i ich rodzin, narzędzia do diagnozowania potrzeb ONI i ich rodzin, zasady współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami.

Efektem pracy projektowej będzie opracowany, gotowy do wdrożenia, kompleksowy, komplementarny system wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. Model odpowiadający na potrzeby tej grupy mieszkańców Zabrza i ich opiekunów. Model realny do wdrożenia w perspektywie kilku lat i we współpracy z różnymi środowiskami.

Wsparcie psychologiczne dla rodziców

Wyklejanka

Rodzice/opiekunowie naszych podopiecznych zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony psychologów w trudnych sytuacjach życiowych. W sytuacji przeżywania kryzysu nie należy zwlekać ani wstydzić się prosić o pomoc ponieważ nierozwiązany kryzys może prowadzić do poważniejszych problemów psychicznych. Profesjonalna pomoc pomoże zredukować symptomy i przywrócić równowagę psychiczną oraz zapobiega dalszej dezorganizacji. Wsparcie stołeczne ma niezwykle pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Psychologów obowiązuje tajemnica zawodowa więc dyskrecja jest gwarantowana.

W zależności od potrzeb psycholodzy udzielają wsparcia:

 • emocjonalnego, które ma na celu uspokojenie, wyciszenie trudnych emocji, zredukowanie lęku, budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności,
 • poznawczego (informacyjnego), które polega na udzieleniu informacji, które wpływają na lepsze zrozumienie swojej trudnej sytuacji życiowej w trakcie i po momencie problemowym,
 • instrumentalnego w formie instruktażu, które dotyczy wiedzy na temat sposobów postępowania w danej sytuacji, oraz tego skąd i od kogo można otrzymać pomoc; umożliwia nabycie krótkotrwałych umiejętności postępowania, uzyskanie informacji i dóbr materialnych na potrzeby aktualnej sytuacji, w której osoba się znalazła (tzw. modelowanie skutecznych zachowań zaradczych).

Klub Rodzica

Klub rodzica - spotkanie

Na terenie Centrum działa Klub Rodzica, którego formuła polega na cyklicznych spotkaniach integracyjno-terapeutycznych, w których biorą udział rodzice oraz opiekunowie podopiecznych Centrum.

W czasie naszych spotkań dużo się  śmiejemy, czasem płaczemy ale ZAWSZE wspieramy.

I właśnie wsparcie jest głównym celem naszego Klubu. Udzielamy go sobie w różny sposób: zawieramy przyjaźnie, dzielimy doświadczeniami i użytecznymi informacjami,  staramy się razem rozwiązywać problemy,  rozmawiamy z psychologiem, organizujemy wspólne imprezy, korzystamy z programów, które proponuje nam Centrum: integracyjnych, arteterapii, warsztatów tematycznych.

Członkowie Klubu są w stałym kontakcie wirtualnym na portalu społecznościowym Facebook w grupie zamkniętej o nazwie: Klub Rodzica przy CER Zabrze (ZTR).

Serdecznie zapraszamy do naszego Klubu wszystkich rodziców i opiekunów osób uczęszczających do Centrum.

Czekamy na Was!

Członkowie Klubu

Porady terapeutów

Porady dla rodziców chorych dzieciKącik psychologiczny: Zagrożenie autyzmem

Bardzo często słyszę, zawodowo i prywatnie również, niespokojne rodzicielskie pytanie  o to, kiedy najwcześniej i od jakiego szczególnego momentu wiadomo, że dziecko ma autyzm. Diagnozowane i rehabilitowane są już  noworodki oraz niemowlęta, przy tej okazji także pojawia się pytanie, czy w tym okresie  życia dziecka można dostrzec cechy autystyczne.

Matczyna intuicja niejednokrotnie podpowiada mamom, że rozwój dziecka nie przebiega prawidłowo, co budzi głębokie lęki oraz liczne pytania i przypuszczenia. I nie należy tego lekceważyć. Nie wolno także dać się wtedy zwieść niektórym specjalistom spod znaku „on  z tego wyrośnie” lub „proszę czekać, aż pojawi się mowa”. Matczyna ocena na tak wczesnym etapie rozwoju jest bowiem najlepszą diagnozą przesiewową. Mama nie potrzebuje znajomości psychologii rozwojowej, żeby dostrzec nieprawidłowości pojawiające się u własnego dziecka. Dotyczą one na ogół braku konkretnych osiągnięć typowych dla danego wieku.

Deficyty te nie muszą każdorazowo zwiastować poważnych zaburzeń, ale dzieci, których dotyczą, zawsze powinny zostać objęte terapią wspomagającą ich rozwój.

Profesor Jagoda Cieszyńska – Rożek ukuła pojęcie „zagrożenia autyzmem”, które z jednej strony nie bagatelizuje problemu, a z drugiej daje nadzieję na to, że przy odpowiedniej stymulacji rozwoju, owego zagrożenia da się uniknąć. Wczesna diagnoza zachowań ze spektrum autyzmu powinna polegać, według prof. Cieszyńskiej, nie na poszukiwaniu zaburzeń, o których trudno mówić już w pierwszych miesiącach życia dziecka, ale na wskazaniu braków w osiągnięciach rozwojowych w okresie, kiedy dziecko zmienia się z dnia na dzień, przyswajając kolejne umiejętności. Niewystąpienie nowych, oczekiwanych normatywnych zachowań,  skutkuje wtedy nie autyzmem, lecz zagrożeniem autyzmem.

Poniżej przedstawiam  wybrane prawidłowości rozwojowe do 1 roku życia, których pojawienie się  determinuje osiągnięcia w późniejszych miesiącach życia:

4 – 5. miesiąc życia dziecka – reaguje mimiką na twarz osoby dorosłej, uśmiecha się do drugiej osoby, wyraża niepokój, gdy mama dłuższy czas nie poświęca mu uwagi, interesuje się przedmiotami na stole, poszukuje źródła dźwięków,

6 – 7. miesiąc życia dziecka – spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu, ogląda przedmioty podczas manipulowania nimi, gaworzy samonaśladowczo, ocenia odległość, w jakiej znajdują się przedmioty,

8 – 9. miesiąc życia dziecka – używa gestu wskazywania palcem, utrzymuje z dorosłym wspólne pole uwagi, wyciąga ręce do znanych osób, naśladuje czynności dorosłego, śledzi ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka, prowadzi dialog z użyciem zabawek (daj – weź), przestaje płakać, gdy zainteresuje się zabawą, czynnością lub dźwiękiem,

10 – 11 miesiąc życia  dziecka – odwraca kartki książki, ogląda i pokazuje obrazki,  wskazuje nazwane osoby, przedmioty, obrazki, naśladuje gesty: pa – pa, nie – tak, kosi – kosi , nu – nu– reaguje na własne imię, rozumie mimikę twarzy innych osób,

12. miesiąc życia dziecka – rozumie polecenia poparte gestem, naśladuje mimikę, rozumie funkcję przedmiotu użytkowego (naśladuje czynności karmienia, czesania, telefonowania), kontroluje wzrokiem czynności z wykorzystaniem narzędzia: kredki, łyżki, rozumie wyrażenia dźwiękonaśladowcze, wypowiada pierwsze wyrazy znaczeniowo, reaguje wstydem w obecności obcych.

Brak powyższych umiejętności w 1 roku życia jest  istotny diagnostycznie dla spektrum autyzmu.

Logopeda Jolanta Bronkowska

Przyszłość dziecka

Szkolenia dla dzieci

Po gimnazjum, co dalej…

Absolwenci naszych grup gimnazjalnych mogą kontynuować kształcenie specjalne na czwartym etapie edukacyjnym w szkołach przysposabiających do pracy. W tym celu trzeba złożyć wniosek do zabrzańskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o wydanie stosownego orzeczenia.

Sama procedura wydawania orzeczenia trwa dosyć długo, więc wniosek należy złożyć już w styczniu w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy kształcenie na poziomie gimnazjum lub kończy 21. r.ż. (nasi psycholodzy pomagają w załatwianiu wszelkich formalności).

Młodzież kończąca edukację w naszym Ośrodku może również uczęszczać na warsztaty terapii zajęciowej, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jeżeli we wskazaniach dotyczących uczestnictwa w terapii zajęciowej jest napisane: wymaga.

Czas oczekiwania na miejsce w warsztatach jest bardzo długi, dlatego wniosek najlepiej jest złożyć dwa lata przed ukończeniem kształcenia na poziomie gimnazjum.

Również na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, młodzież odchodząca od nas może rozpocząć pracę w Zakładach Aktywności Zawodowej. Żeby starać się o pracę w ZAZ, we wskazaniach w orzeczeniu musi być wpis: wymaga zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej. Starania o miejsce w ZAZ to sprawa bardzo indywidualna, więc trzeba tam udać  osobiście z dzieckiem i pytać o szczegóły. Należy pamiętać o tym, że nie wszystkie ZAZ-y chcą podpisywać umowę z osobami ubezwłasnowolnionymi.

Cyklicznie, w zależności od potrzeb, odwiedzamy pobliskie placówki, mogące przyjąć naszych absolwentów. Zapraszamy na takie wycieczki również rodziców/opiekunów, aby mieli możliwość poznania tych miejsc. Pomaga to rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej przyszłości ich dzieci.

 

Oto wykaz zaprzyjaźnionych placówek:

Zespół szkół specjalnych nr 42 w Zabrzu

H. Sienkiewicza, 41-800   Zabrze

tel/fax (032) 271 87 70   

e-mail: zss42.zabrze@wp.pl

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Zabrze, ul. Olchowa 2

Tel. (32) 241 47 19

e-mail: fundacja@novumspatium.pl

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ STOWARZYSZENIA TĘCZA

dr Hagera 4; 41-800 Zabrze

Tel. 32 376 11 35, 32 376 11 36; Fax 32 271 09 60

e-mail: wtztecza@interia.pl

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

41 – 800 Zabrze; ul. Sienkiewicza 30
tel. 032 – 376 70 80;  032 – 376 70 81;fax. 032 – 376 70 82

e-mail: wtzcaritaszabrze@interia.pl

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH Im. Janusza Korczaka

Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice
tel./fax (32) 231-32-22

e-mail: zszsum-gliwice@oswiata.org.pl

w tym zespole mieści się zarówno szkoła przysposabiająca do pracy jak i zakład aktywności zawodowej

 

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ FUNDACJA „NADZIEJA-DZIECI”

Bronisława Hagera 6a; 41-800 Zabrze

Kom. 519 855 934
Tel. (032) 375-07-70; (032) 275-33-32
Fax. (032) 271-60-46

e-mail: fundacja@nadziejadzieci.pl 

Festyny

Festyn

Festyny, które z czasem przyjęły nazwę Urodziny Rodziny, mają swoje źródło w idei wspólnych obchodów i jednoczesnego świętowania Dnia Mamy, Dziecka i Ojca (według chronologii kalendarza).

Nareszcie Rodziny mogły spotkać się w komplecie i w „pięknych okolicznościach przyrody”, czyli w naszym ogrodzie, a dodatkowo zaprosić swoich przyjaciół i znajomych. Pierwszy festyn odbył się jesienią w 2010 roku i propagował zdrowy styl życia. Była okazja do ruchu podczas zabaw i konkursów oraz możliwość ugaszenia pragnienia sokami wyciskanymi z warzyw i owoców. Uczestnicy mogli skorzystać z masaży wykonywanych przez naszych pracowników, zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy i założeniami aromaterapii. Całość dopełniło przedstawienie teatrzyku szkolnego nt. sposobu odżywiania się na dworze królewskim i potrzebie wprowadzenia pewnych zmian w diecie księżniczki.

Z roku na rok festyny nabierały rozmachu i gromadziły coraz większą liczbę małych i dużych gości, którzy mogli brać udział m.in. w zabawach i grach ruchowych, warsztatach florystycznych, plastycznych, ceramicznych oraz podziwiać akrobacje sportowe, orkiestrę dętą, występy taneczne, wokalne i teatralne naszych wychowanków, a także gości. Przez te wszystkie lata tylko raz pogoda nie dopisała i festyn odbył się w pomieszczeniach CEiR, które zdały i ten egzamin. O przygotowywanych poczęstunkach i smakołykach, w których przygotowaniu wspierają nas rodzice, nie wspomnę, zachęcę tylko do odwiedzenia nas podczas kolejnego festynu.

Projekt Zabrzańskie Centrum Asystenckie

Fundacja Imago informuje o naborze osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie miasta Zabrze do projektu w ramach którego ww. osoby i ich rodziny będą mogły skorzystać z usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych (AONiN). Działaniami objętych zostanie 60 osób, przez okres maksymalnie do lutego 2018 r.

Wsparcie w wyjściu do kina, teatru, na koncert, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, bankowych lub wspólne spacery to tylko przykłady usług świadczonych przez asystentów. Godziny pracy AONiN są elastyczne, a oferta ma odpowiadać na zgłaszane potrzeby.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością i niesamodzielne z terenu miasta na prawach powiatu Zabrze.

Rekrutację prowadzi do 18 października 2016 r:
Barbara Głowala, tel. 535 108 404
Mail: Barbara.glowala@fundacjaimago.pl

Więcej informacji w linku

Informacje odnośnie projektu

Reforma edukacji

Najważniejsze zmiany, pytania i odpowiedzi dotyczące reformy edukacji. Z takim zagadnieniem można się zaznajomić klikając w link https://reformaedukacji.men.gov.pl/

lub

pobrać plik w pdf dobra-szkola-reforma-edukacji