Projekt

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Z Inkluzją na Ty - testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną POWR.04.01.00-00-ONI7/18-00

Multimedia

Zapytania ofertowe do projektu Z Inkluzją na TY

Z Inkluzją na Ty etap drugi

Od 1 stycznia 2019r. do 31.12.2021 roku w Zabrzu realizowany jest projekt  „Z Inkluzją na Ty – testowanie środowiskowego systemu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”. Projekt finansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest przetestowanie, opracowanego w pierwszym etapie konkursu, modelu wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz ich rodzin/opiekunów. W systemie przede wszystkim testowane będą rozwiązania zmierzające do wzrostu samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwiązania, które będą wsparciem dla rodzin.  Projekt realizowane jest przez Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu (ZTR) we współpracy z Miastem Zabrze.

Projekt skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną lub posiadający inny dokument, pozwalający na udokumentowanie niepełnosprawności intelektualnej oraz dla rodzin/opiekunów tych osób. W przypadku małych dzieci, które nie posiadają odpowiednich dokumentów wsparcie będzie udzielane w niepełnym zakresie na podstawie oświadczenia rodziców.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1 Centrum Wsparcia Środowiskowego

Powstanie Centrum Wsparcia Środowiskowego (CWŚ), które będzie częścią Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zadaniem CWŚ będzie udzielanie wsparcia informacyjnego, diagnozowanie potrzeb rodziny, opracowywanie Indywidualnego Planu Wsparcia, kierowanie do realizatorów poszczególnych form wsparcia, analizowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rekomendowanie rozwiązań do władz Miasta, a także koordynowanie działań pomiędzy instytucjami, placówkami zajmującymi się wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. W ramach projektu realizowane będzie 10 zadań. Realizacja poszczególnych działań rozpocznie się w marcu 2019r. Poniższa grafika przedstawia ich zakres.

Zadanie 2 Mieszkanie treningowe

Wsparcie to realizowane będzie w mieszkaniu treningowym znajdującym się w Zabrzu Helence. Celem tego zadania jest rozwijanie samodzielności mieszkaniowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzone będą treningi I, II, III, IV stopnia.

Trening I stopnia – będzie miał na celu przyzwyczajenie ONI do pobytu poza domem, pod opieką innych osób, kształtował będzie podstawowe umiejętności w zakresie samodzielności. Prowadzony będzie od piątku od godziny 15.00 do niedzieli do godziny 15.00.

Trening II stopnia – prowadzony będzie w godzinach porannych, rozwijał będzie takie umiejętności jak dbanie o porządek w domu, przygotowywanie prostych posiłków, robienie zakupów. Treningi te będą realizowane we współpracy z placówkami, w których na co dzień wsparcie otrzymują ONI.

Trening III stopnia – prowadzony będzie od poniedziałku do piątku – od godziny 15.00 do 7.00 rano. W czasie treningu ONI będą rozwijali umiejętności związane z codziennym, samodzielnym życiem w mieszkaniu, uczyli się czynności związanych z porządkowaniem, robieniem zakupów, opłacaniem rachunków, nawiązywania kontaktów sąsiedzkich, radzenia sobie w naturalnym środowisku z różnymi sytuacjami, które napotykamy na co dzień.

Trening IV stopnia – będzie swoistym testem samodzielności mieszkaniowej, w którym prowadzący trening będzie „duchem” towarzyszącym ONI w sprawdzeniu czy dana osoba będzie w stanie w przyszłości mieszkać samodzielnie lub z niewielkim wsparciem asystenta. Trening ten będzie realizowany przez 2 tygodnie.

O tym jaki rodzaj treningu będzie proponowany uczestnikom projektu będziemy decydować na podstawie zdiagnozowanych potrzeb i umiejętności każdego uczestnika projektu.

Zadanie 3 Trening mieszkaniowy w domu rodzinnym

Cele tego zadania są takie same jak zadania 2, przy czym działania te będą realizowane w domu rodzinnym przy wsparciu asystentów osób z niepełnosprawnością. Maksymalnie każdy uczestnik może wziąć udział w 360 godzinach treningu mieszkaniowego w domu rodzinnym.

Zadanie 4 Zatrudnienie wspomagane

Celem tego zadania jest rozwijanie takich umiejętności, które prowadzić będą do podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie to realizowane będzie przez trenera pracy, który przygotowywał będzie ONI do podjęcia zatrudnienia i radzenia sobie w miejscu pracy.

Zadanie 5 Świetlice popołudniowe

W ramach tego zadania powstaną w 4 dzielnicach Zabrza świetlice. Każda świetlica będzie działała raz w tygodniu od godziny 14.00 do 18.00. W świetlicy ONI pod opieką terapeuty zajęciowego i pomocy terapeuty będą mogli spędzić atrakcyjnie czas, uczyć się samodzielności, poznawać okolicę. Jednorazowo w świetlicy będzie mogło przebywać do 10 osób.

Zadanie 6 Skoordynowana opieka medyczna

W ramach tego zadania CWŚ podejmie współpracę z placówkami opieki medycznej. Współpraca ta będzie miała na celu poprawę jakości opieki medycznej świadczonej na rzecz ONI (przyjmowanie poza kolejnością, wizyty domowe, lepsze zrozumienie potrzeb i trudności ONI). Oprócz tego w ramach tego zadania ONI będą mogli korzystać ze wsparcia fizjoterapeuty. Maksymalna każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z rehabilitacji medycznej w zakresie 120h rocznie. Wsparcie to będzie kierowanie szczególnie do osób, które tego rodzaju wsparcia nie mają. Rehabilitacja będzie świadczona bądź w miejscu zamieszkania bądź jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Zadanie 7 Kręgi wsparcia i wsparcie psychologiczne

W ramach tego zadania psycholog będzie rodzinom ONI udzielał wsparcia w ramach spotkań indywidualnych, w ramach grup wsparcia. Zadaniem psychologa będzie także współtworzeniem opiekunami ONI Kręgów wsparcia w najbliższym środowisku.

Zadanie 8 Wsparcie interwencyjne

W ramach tego zadania zapewnimy opiekę ONI w sytuacjach, gdy rodzice z nagłych powodów (pogrzeb w rodzinie, pobyt w szpitalu) nie będą mogli tej opieki sprawować. Maksymalny czas opieki to 5 dób.

Zadanie 9 Wsparcie wytchnieniowe

Celem wsparcia wytchnieniowego jest danie czasu na odpoczynek, regenerację czy załatwienie własnych spraw rodzicom, opiekunom ONI. Wsparcie to będzie świadczone w domu rodzinnym. Każdej rodzinie maksymalnie przysługiwać będzie 120 h wsparcia na rok. Wsparcie to będzie mogło być wykorzystane zarówno w postaci pojedynczych godzin, jak i przez ciągły okres 5 dni.

Zadanie 10 Centrum Usług Płatnych

W ramach tego zadani rodzinie zostanie przyznany bon o wartości 2500zł/rok na realizację usług transportowych lub usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych. Usługi transportowe będą mogły być świadczone w postaci przejazdów taksówkami bądź specjalistycznymi pojazdami, w zależności od potrzeb uczestników projektu. Usługi te będą świadczone przez wyłonionych przez ZTR wykonawców.

Zadanie 11 Mieszkanie wspomagane

W ramach tego zadania uruchomione zostanie mieszkanie wspomagane oraz wsparciem objęte zostaną mieszkania wspomagane, które funkcjonują na terenie Zabrza. Asystent będzie wspierał ONI w samodzielnym mieszkaniu.

Chętne osoby do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Wsparcia Środowiskowego, którego rozpoczęcie działalności zaplanowane jest na marzec 2019r. lub do kontaktu z nami poprzez adres mailowy lub kontakt telefoniczny.

Wstępna deklaracja udziału w projekcie znajduje się poniżej.

Wstępna deklaracja udziału w projekcie Z Inkluzją na TY

Ważne informacje na temat projektu będziemy przekazywać na stronie WWW oraz w mediach społecznościowych.

Projekt

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski realizuje projekt pod nazwą „Samodzielność naszym sukcesem” – dążenie do samodzielnego, niezależnego życie dorosłych osób z niepełnosprawnościami, dofinansowany ze środków PFRON.

DOFINANSOWANIE:  248 714,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  345 924,07 zł

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2022r. do 31 marca 2025 roku.

Celem głównym projektu jest nabycie lub rozwinięcie kompetencji związanych z samoobsługą i zaradnością u 25 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Zabrza i okolic; kompetencji, które pozwolą im na zwiększenie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i podniesienie jakości ich życia.

Projekt realizowany jest w Świetlicy Terapeutycznej Nasz Dom w godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku, w czwartki od godz. 15.00 – 18.00 oraz w soboty od godziny 8.00 – 14.00.

Uczestnikami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a które ze względu na stopień, rodzaj niepełnosprawności nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, nie zostały zakwalifikowane do żadnej formy rehabilitacji społecznej na terenie Zabrza.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Terapia zajęciowa, poprzez zastosowanie różnorodnych technik, wspiera ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego oraz zaradność osobistą. Przygotowuje do życia w środowisku społecznym oraz poprawia kondycję psychiczną oraz umożliwia nabywanie umiejętności potrzebne w życiu zawodowym.
 2. Trening samodzielności polegający na kształtowanie potrzebnych do samodzielnego życia umiejętności w środowisku naturalnym, takich jak zakupy, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej). Trening jest prowadzony w formie indywidualnej.
 3. Pomoc psychologiczna ma na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego lub wspieranego podejmowania decyzji, kształtowaniu samooceny osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwiększaniu ich motywacji do działania. Forma wsparcia wspiera osoby z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 4. Kinezyterapia to leczenie ruchem, które ma na celu niwelowanie niesprawności fizycznej i przygotowanie uczestników do rehabilitacji społecznej.
 5. Terapia SI przeznaczona dla uczestników, u których wysterują zakłócenia w rozwoju integracji zmysłowo-ruchowej. Polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych powiązanych z różnorodnymi sytuacjami ruchowymi, w celu lepszego przetwarzania odbieranych bodźców i do własnej ich adaptacji.

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu otrzymało grant z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. W ramach grantu zakupione zostały środki ochrony osobistej dla pracowników, środki dezynfekcyjne oraz wyposażenie potrzebne do ich stosowania.

Z Inkluzją na Ty etap pierwszy

Urząd Miejski w Zabrzu wraz z Zabrzańskim Towarzystwem Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, w terminie od 1.10.2016 do 31.01.2017, będzie realizował projekt
„Z Inkluzją na Ty” – środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności wsparcia środowiskowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Zabrza i ich opiekunów. W ramach projektu powstanie model wsparcia udzielanego zarówno osobom z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ich opiekunom.

Model wsparcia obejmował będzie następujące obszary:

 1. Wsparcie samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Mieszkalnictwo osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Usługi ułatwiające życie
 5. Zabezpieczenie bytu prawnego i materialnego po śmierci opiekunów osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Koordynacja udzielanego wsparcia na terenie gminy Zabrze

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie potrzeb w wymienionych wyżej obszarach wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną (ONI) oraz ich opiekunów. Przeprowadzona zostanie także analiza możliwości szerszego wykorzystania wsparcia, które już jest udzielane na terenie Zabrza, analiza funkcjonującego w Polsce prawa.

Do współpracy w ramach projektu zostaną zaproszone: osoby z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele wszystkich instytucji (przedstawiciele jednostek Miasta Zabrze, organizacje pozarządowe) z terenu Zabrza, które udzielają różnorodnego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, przedstawiciele edukacji,
a także przedstawiciele firm, które mogłyby takiego wsparcia udzielić.

Model kompleksowego wsparcia powstanie w oparciu o następujące założenia:

 1. Podstawą modelu jest założenie, że aby model był skuteczny i efektywny musi powstać w wyniku analizy potrzeb i możliwości dorosłych ONI w gminie Zabrze.
 2. Celem projektowanego wsparcia muszą być takie działania, które pozwolą ONI żyć i funkcjonować w swoim środowisku lokalnym, wśród osób im bliskich, w warunkach zbliżonych do domowych, jak najbardziej samodzielnie.
 3. Samodzielne funkcjonowanie ONI jest kluczowym elementem, który musi zostać wykorzystany przy tworzeniu systemu wsparcia środowiskowego.
 4. Konieczne jest objęcie wsparciem nie tylko ONI, ale także opiekunów prawnych, którzy są w stanie sprawować opiekę nad ONI w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych, dlatego należy przeanalizować potrzeby opiekunów prawnych i stworzyć system usług wytchnieniowych.
 5. Ważne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ONI oraz ich opiekunom prawnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowego wsparcia ONI po śmierci opiekunów prawnych.
 6. Konieczna jest wspólny język komunikacji i współpraca wszystkich podmiotów, które zajmują się bądź działają na rzecz ONI.
 7. Konieczne jest płynne stosowanie różnych form wsparcia, ponieważ należy bazować na założeniu, że rodzaj stosowanego wsparcia może się zmieniać w zależności od wieku ONI, ich kondycji zdrowotnej i psychofizycznej, kondycji opiekunów i wielu innych czynników wpływających na sposób funkcjonowania każdego z nas w danym momencie.
 8. Należy podjąć starania, by powstały w trakcie projektu model stał się kompletny i funkcjonował w Zabrzu w określonym okresie czasu.

Materialną postacią modelu będzie Księga Wsparcia Środowiskowego w Zabrzu zawierająca wyniki pogłębionych badań potrzeb ONI i ich opiekunów, opis funkcjonujących form wsparcia, standardy dla każdej formy wsparcia, zasady kierowania wsparcia do ONI i ich rodzin, narzędzia do diagnozowania potrzeb ONI i ich rodzin, zasady współpracy pomiędzy wszystkimi partnerami.

Efektem pracy projektowej będzie opracowany, gotowy do wdrożenia, kompleksowy, komplementarny system wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów. Model odpowiadający na potrzeby tej grupy mieszkańców Zabrza i ich opiekunów. Model realny do wdrożenia w perspektywie kilku lat i we współpracy z różnymi środowiskami.

Ostateczna wersja dokumentu: Z INKLUZJĄ NA TY

prezentacja-spotkanie-otwierajace

https://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/aktualnosci/wydarzenia-,1,1,18152

https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/konferencja-w-ramach-projketu-z-inkluzja-na-ty