Stowarzyszenie

Misja

Budynek naszej placówki

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski (ZTR) powstało 28 kwietnia 1992 z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Celem  ZTR jest wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. organizowanie i prowadzenie placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz trudnościami rozwojowymi,
 2. zrzeszanie oraz wspieranie członków stowarzyszenia i rodziców osób z niepełnosprawnością poprzez reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, udzielanie wsparcia informacyjnego, odpowiadanie na ich potrzeby,
 3. współpracę z władzami miasta, organizacjami społecznymi, służbą zdrowia, oświatą przy rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnościami,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji,
 5. organizowanie wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z innymi organizacjami, związkami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
 6. pozyskiwanie, promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy,
 7. włączanie się do przedsięwzięć przeobrażania struktury pomocy społecznej lokalnie i w regionie śląskim tak, by stała się ona przyjazna dla osób z niepełnosprawnością,
 8. realizację programów i projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Najważniejszym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami możliwości realizowania obowiązku szkolnego i prowadzenia pełnej rehabilitacji fizycznej.

Do realizacji tego zadania stowarzyszenie utworzyło i prowadzi Centrum Edukacji  i Rehabilitacji. W zespole tym są następujące placówki:

 • Żłobek Integracyjny Nasz Dom,
 • Przedszkole Specjalne Nasz Dom,
 • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Nasz Dom,
 • Świetlica Terapeutyczna Nasz Dom,
 • Gabinet Lekarski.

W wyżej wymienionych placówkach opieką objętych jest około 110 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Praca z osobami niepełnosprawnymi prowadzona jest nowatorskimi metodami, co stwarza ogromne możliwości pełnego uspołecznienia  i usamodzielnienia tych osób.

Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa, oraz rewalidacja w formie muzykoterapii, logopedii, hipoterapii, dogoterapii, rewalidacji indywidualnej itp.

Specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami stale podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Stowarzyszenie prowadzi również programy wspomagające, które wynikają z realizacji głównego programu.
Programy wspomagające podzielone są na następujące obszary tematyczne:

 • Zapewnienie rodzinom osób niepełnosprawnym dostępu do pełnej informacji.
 • Włączanie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne.
 • Prowadzenie „ Klubu Wolontariusza”.
 • Program komunikacji społecznej.
 1. Zapewnienie rodzinom osób z niepełnosprawnościami dostępu do pełnej informacji

Realizacja pierwszego obszaru działania polega na prowadzeniu poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego związanego z problematyką niepełnosprawności dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

 1. Włączanie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne

Realizacja drugiego obszaru działania czyli inkluzja osób z niepełnosprawnościami we wszystkie obszary życia społecznego polega na organizowaniu przez stowarzyszenie środowiskowych imprez integracyjnych, integracji poprzez sztukę np. promowaniu twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami, prowadzeniu „Teatru Prawdziwego” – integracyjnej grupy teatralnej, a także integracji poprzez sport np. organizowaniu i udziale we wszelkiego rodzaju zawodach sportowych. W ramach tego działania staramy się, aby nasi wychowankowie jak najczęściej uczestniczyli w życiu społecznym poprzez organizowanie wycieczek, wyjazdów turystycznych.

 1. Prowadzenie „ Klubu Wolontariusza”

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie porządkuje stosunki stowarzyszenia z wolontariuszami. Aby podnieść jakość pracy z wolontariuszami powstał w naszym stowarzyszeniu „Klub Wolontariusza”. Dzięki temu nasi wolontariusze mogą się spotykać, wymieniać doświadczenia, uczestniczyć w szkoleniach.

 1. Program komunikacji społecznej

Program prowadzony jest w następujących płaszczyznach współpracy (dialogu):

 • ZTR – organizacje pozarządowe
 • ZTR – administracja samorządowa
 • ZTR – administracja rządowa.

We wszystkich płaszczyznach współpracy wypracowywany jest wzorowy model współpracy. Owocem tej współpracy są dotacje, granty na prowadzenie działalności statutowej naszego stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia

Najwyższą władzą w ZTR jest Walne Zebranie, którego celem jest określanie kierunków rozwoju i sposobu działania stowarzyszenia. Walne Zebranie powierza kierowanie bieżącą działalnością ZTR, reprezentowanie jego interesów na zewnątrz Zarządowi.

W Zarządzie ZTR zasiadają:

 1. Iwona Płatek – Prezes Zarządu
 2. Barbara Jaworecka – Wiceprezes Zarządu
 3. Joanna Kupiec – Członek Zarządu

Historia

Stowarzyszenie powstało 28 kwietnia 1992 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy postawili sobie za cel stworzenie jak najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju, opieki, lecznictwa, rehabilitacji i nauczania dzieciom o ograniczonej sprawności psychoruchowej.

W dniu 1 września 1992 roku Zarząd Towarzystwa uzyskał, na zasadzie nieodpłatnej umowy, użyczenia budynku w Zabrzu przy ul. Wyciska 5, w którym rozpoczął działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

1 września 1992 roku rozpoczyna działalność Integracyjny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy jako ośrodek dziennego pobytu.

Od 8 września 1998 roku rozpoczyna działalność Żłobek Integracyjny dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat oraz Przedszkole Specjalne i Opiekuńczy Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy.

Od 2 listopada 1998 roku rozpoczyna działalność niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu.

Dnia 7 grudnia 1998 roku Zarząd Towarzystwa na podstawie aktu notarialnego przejął na własność od Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. budynek, w którym prowadził dotychczas swoją działalność.

3 lutego1999r. został zarejestrowany Gabinet Lekarski Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Od 10 sierpnia 1999 roku na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa oraz za zgodą Rady Miejskiej w Zabrzu Towarzystwo prowadzi publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Od 1 września 2001 roku prowadzimy Gimnazjum Specjalne nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

W latach 2001-2003 odbywał się remont budynku, w ramach którego budynek został gruntownie wyremontowany i podwyższony o jedno piętro. W czasie tego remontu powstała też nowoczesna klatka schodowa z windą.

1 września 2005 roku ruszyła Świetlica Terapeutyczna dla absolwentów Gimnazjum.

1 września 2008 roku powstał Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem oraz z niepełnosprawnością intelektualną głębokiego stopnia.

Osiągnięcia

 • W 1998r. – Otrzymaliśmy Nagrodę Wojewody Katowickiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, szeroką działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 • Wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Stefana Batorego: "Porządnie poza rządem" W 2001r. otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Fundacji im. Stefana Batorego: „Porządnie poza rządem”.
 • Wyróżnienie im. Św. Kamila przyznane przez Radę Miejską w Zabrzu za działalność na rzecz miasta W 2001r. uzyskaliśmy także wyróżnienie im. Św. Kamila przyznane przez Radę Miejską w Zabrzu za działalność na rzecz miasta.
 • Pierwsza nagroda w konkursie Barwy Wolontariatu w województwie śląskim. W 2005r. wolontariusze naszego stowarzyszenia otrzymali pierwszą nagrodę w konkursie Barwy Wolontariatu w województwie śląskim.
 • Pierwsza nagroda w konkursie ogólnopolskim Barwy Wolontariatu w kategorii: "Edukacja, Kultura, Sport"  W tym samym roku wolontariusze  uzyskali pierwszą nagrodę w konkursie ogólnopolskim Barwy Wolontariatu w kategorii: „Edukacja, Kultura, Sport”.
 • Pierwsza nagroda w konkursie LODOŁAMACZE 2006 w województwie śląskim W 2006r. Stowarzyszenie otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie LODOŁAMACZE 2006 w województwie śląskim.
 • Certyfikat "Śląska Szkoła Jakości" nadawanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach W 2007r. Szkoła Podstawowa Nasz Dom i Gimnazjum Nasz Dom zostały uhonorowane certyfikatem „Śląska Szkoła Jakości” nadawanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • W grudniu 2007 roku  uzyskaliśmy także Certyfikat „Wzorcowej instytucji socjalnej” przyznany przez Śląskie Forum Organizacji Socjalnych.
 • 17 czerwca 2013r. uzyskaliśmy certyfikat wdrożenia normy PN-EN ISO 9001:2009 w obszarze: Usługi medyczne w zakresie rehabilitacji.

Współpraca

 • Zabrze Miasto Zabrze
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
 • FIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • Śląskie Pozytywna Energia Województwo Śląskie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
 • KAFOS Kafos – Śląskie Forum Organizacji Socjalnych
 • Razem Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i ich Rodzin „Razem”
 • Fundacja Batorego Fundacja im. Stefana Batorego
 • citi fundacja kronenberga Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga
 • kademia rozwoju filantropii w Polsce Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Zostań członkiem stowarzyszenia

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

Członkiem zwyczajnym ZTR mogą być rodzice (prawni opiekunowie) dzieci niepełnosprawnych, którzy znają, popierają cele ZTR i deklarują czynne uczestnictwo w realizacji tychże celów  i zadań. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze, mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym na walnym zebraniu, mogą zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności ZTR oraz korzystać z pomocy i urządzeń ZTR oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i projektach ZTR na zasadach ustalonych przez Zarząd.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz ZTR  pomoc finansową lub rzeczową. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i zobowiązania  członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla ZTR. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie  na wniosek Zarządu ZTR. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

Osoby, które chciałyby wesprzeć naszą działalność i zostać członkiem stowarzyszenia proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i wysłanie jej na adres stowarzyszenia. (link do biblioteki)

Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających na podstawie ich pisemnej deklaracji członkostwa dokonuje Zarząd w formie uchwały.

Zostań wolontariuszem

Osoby pełnoletnie noszące w sobie ducha wolontariatu – uczniowie, studenci, emeryci, przedstawiciele różnych zawodów, w szczególności pedagogicznych, socjalnych i medycznych – zainteresowane niesieniem radości i dzieleniem się swoim czasem, mogą wstąpić do Klubu Wolontariusza w Centrum Edukacji i Rehabilitacji. Jego działalność przebiega dwutorowo – wolontariusze pomagają w placówkach zrzeszonych w CEiR albo w domach rodzinnych dzieci w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych. Dla kandydatów na wolontariuszy organizujemy szkolenia informujące o ich ustawowych prawach i obowiązkach, dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, inspirujące do ciekawego i konstruktywnego spędzania czasu z dziećmi specjalnej troski. Wolontariat, potwierdzony oficjalną umową o pracę wolontariacką, poprzedzony jest okresem próbnym, który stanowi czas na zastanowienie się i zweryfikowanie potrzeb, zainteresowań, możliwości wolontariusza.

Jako organizacja pożytku publicznego już od kilkunastu lat współpracujemy z wolontariuszami. Działalność  Klubu Wolontariusza CEiR jest doceniana nie tylko przez naszych podopiecznych, niejednokrotnie została dostrzeżona na arenie miejskiej, a nawet ogólnopolskiej. Wolontariusze CEiR dwukrotnie zdobyli zabrzański tytuł Wolontariusza Roku w kategorii indywidualnej i zespołowej, są też laureatami Barw Wolontariatu na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym. Podczas ubiegłorocznej edycji konkursu byli nominowani do tytułu Wolontariusza Roku w Zabrzu  w kategoriach indywidualnej i zbiorowej. Jednak najważniejsza i bezcenna jest radość dziecka ! – dlatego zapraszamy do wspólnego działania, które uczy i wzbogaca również wolontariuszy.

Wesprzyj nas

Możesz pomóc nam zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami możliwość udziału w specjalistycznych zajęciach, najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne, wesprzeć nas w organizacji ciekawych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

 1. Wesprzyj nas w ramach Akcji 1%

Jedną z dróg wsparcia działalności Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski jest przekazanie 1% podatku na rzecz naszej organizacji. W tym celu w rocznym formularzu podatkowym należy wpisać nasz numer KRS 0000004507, a Urząd Skarbowy sam przeleje odpowiednią kwotę podatku. Możesz też użyć programu do rozliczeń online:

Rozliczenie PIT z PITax.pl Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
 1. Wpłać darowiznę

Możesz także wpłacić darowiznę na nasze konto: ING Bank Śląski S.A. w Katowicach O/Zabrze 64 1050 1588 1000 0022 5285 7707.

 1. Przekaż dary rzeczowe

Staramy się, aby wychowankowie Centrum, w sposób miły i radosny obchodzili uroczystości. W tym celu organizujemy festyny rodzinne, zabawy mikołajkowe, uroczystości z okazji Dnia Dziecka. Możesz przekazać w formie darów rzeczowych upominki dla dzieci, smakołyki na uroczystości. W celu przekazania darów rzeczowych prosimy o kontakt telefoniczny.

 1. Zostań wolontariuszem

Chętnie współpracujemy także z osobami, które chciałyby zostać wolontariuszami. Osoby, która chcą wesprzeć nasza działalność w ten sposób prosimy o kontakt telefoniczny z panią Jolantą Bronkowską, która opiekuje się Klubem Wolontariusza.

Projekty

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski realizuje projekt pod nazwą „Samodzielni, sprawni, szczęśliwi” – program usamodzielniania dorosłych osób z niepełnosprawnościami, współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

Celem głównym projektu jest nabycie lub rozwinięcie kompetencji związanych z samoobsługą i zaradnością u 25 dorosłych osób niepełnosprawnych z terenu Zabrza i okolic; kompetencji, które pozwolą im na zwiększenie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i podniesienie jakości ich życia.

Projekt realizowany jest w Świetlicy Terapeutycznej Nasz Dom w godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godziny 8.00 – 14.00.

Uczestnikami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a które ze względu na stopień, rodzaj niepełnosprawności nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, nie zostały zakwalifikowane do żadnej formy rehabilitacji społecznej na terenie Zabrza.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Terapia zajęciowa, poprzez zastosowanie różnorodnych technik, wspiera ogólne usprawnianie, rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego oraz zaradność osobistą. Przygotowuje do życia w środowisku społecznym oraz poprawia kondycję psychiczną oraz umożliwia nabywanie umiejętności potrzebne w życiu zawodowym.
 2. Trening samodzielności polegający na kształtowanie potrzebnych do samodzielnego życia umiejętności w środowisku naturalnym, takich jak zakupy, poruszanie się środkami komunikacji miejskiej). Trening jest prowadzony w formie indywidualnej.
 3. Pomoc psychologiczna ma na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego lub wspieranego podejmowania decyzji, kształtowaniu samooceny osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwiększaniu ich motywacji do działania. Forma wsparcia wspiera osoby z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 4. Kinezyterapia to leczenie ruchem, które ma na celu niwelowanie niesprawności fizycznej i przygotowanie uczestników do rehabilitacji społecznej.
 5. Terapia SI przeznaczona dla uczestników, u których wysterują zakłócenia w rozwoju integracji zmysłowo-ruchowej. Polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych powiązanych z różnorodnymi sytuacjami ruchowymi, w celu lepszego przetwarzania odbieranych bodźców i do własnej ich adaptacji.

Od 2015 roku realizujemy program „Samodzielni, sprawni, szczęśliwi”. Jest to program rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, którego realizacja dofinansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz poprawę jakości ich życia. Chcemy, aby nasi beneficjenci mimo niepełnosprawności byli coraz bardziej samodzielni, osiągali większą zdolność do brania czynnego udziału w życiu społecznym, osiągali zdolność do pracy i zarobkowania.

Deklaracja dostępności

WTĘP:

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://ztr.zabrze.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-10

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i / lub tłumaczenia na język migowy.
 • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 2022-01-31

Deklarację sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Lucyna Balcerak
Kontakt z sekretariatem: sekretariat.ceir.zabrze@op.pl
Kontakt telefoniczny: 32 271 4352

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

ADRES: ul. Wyciska 5, 41 – 800 Zabrze

 • Dwa wejścia do budynku znajdują się od ulicy Wyciska. Są to wejścia opatrzone domofonem. Ze względu na schody i brak windy nie są one dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się oraz dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • Wejście za bramą – od tyłu budynku – zaopatrzone jest w windę.
 • Sekretariat znajduje się na parterze (należy nacisnąć w windzie przycisk „P”, po wyjściu z windy skręcić w prawo, iść do końca korytarza, ponownie skręcić w prawo – sekretariat znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie, przedostatnie drzwi).
 • Dla osób niesłyszących i niedosłyszących – jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W sekretariacie jest telefon z możliwością odbierania wiadomości SMS.
 • Z tyłu budynku są miejsca parkingowe.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • Toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Droga ewakuacyjna w budynku jest prawidłowo oznaczona, posiada system oświetlenia awaryjnego. Dostępne są materace ewakuacyjne.

W sekretariacie znajduje się pętla indukcyjna.